KARATE KATA


 1. FUKYU GATA ICHI
 2. FUKYU GATA NI
 3. PINAN SHODAN
 4. PINAN NIDAN
 5. PINAN SANDAN
 6. PINAN YONDAN
 7. PINAN GODAN
 8. NAI HAN CHI SHODAN
 9. NAI HAN CHI NIDAN
 10. NAI HAN CHI SANDAN
 11. UNSU
 12. JION
 13. JITTE
 14. PASSAI SHO
 15. PASSAI DAI
 16. KUSHANKU SHO
 17. KUSHANKU DAI
 18. CHINTI
 19. SEISAN ICHI
 20. SEISAN
 21. CHINTO
 22. SOCHIN
 23. GOJUSHIHO
 24. TOMARI NO PASSAI
 25. ROHAI
 26. KANSHIWA